ماموریت ها و چشم اندازها

نوآوری، پایداری و تداوم کسب و کار، چابکی و انعطافپذیری

طرح های در حال اجرا

(در دست تهیه)

شرکای تجاری

متشکل از شش شرکت تابعه و سه شرکت وابسته

چارت سازمانی

متشکل از 4 معاونت و یک مدیریت

ماموریت اصلی گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا ، توسعه، تأمین، تدارک و ارائه خدمات جامع در حوزه فناوری اطلاعات به بانک ملت به‌عنوان سهامدار اصلی و سایر مشتریان متقاضی این نوع خدمات است. همچنین گروه بهسازان فردا، با توجه به ظرفیت فوقالعاده و روند تحولات فناوری و در همکاری با سایر نهادها و سازمانهای کشور، امکان ایجاد خدمات و محصولات ترکیبی را نیز در خود پرورش داده است. پروژههای کارت سوخت و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نمونههایی از پروژههای ملی موفقی هستند که در کارنامه فعالیت بانک ملت و گروه بهسازان فردا میدرخشد.

شرکت های زیر مجموعه