افتخارات و گواهینامه ها

تندیس زرین همایش ملی کارآفرین مسئولیت پذیر

تندیس جشنواره حاتم