اولین دوره جمع اندیشی با موضوع محاسبات شناختی به تاریخ هفتم مهرماه

مرکز نوآوری گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا (پل‌وینو) هولدینگ IT بانک ملت برگزار می کند:

اولین دوره جمع اندیشی با موضوع محاسبات شناختی به تاریخ هفتم مهرماه.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://lnkd.in/d-nDFrW
#پل‌وینو
#مرکز_نوآوری
#گروهبهسازانفردا 
#مهندسیصنایعیاس_ارغوانی
#زیرساختامنخدمات_تراکنشی